U bevindt zich op:

Project “De oudere zelf aan het roer!”

woensdag, 7 november 2018

GGD IJsselland heeft in 2017 op verzoek van het bestuur een inventarisatie gedaan van het preventief gezondheidsbeleid voor ouderen: wat wordt er al gedaan in de gemeenten van regio IJsselland en in hoeverre is er behoefte aan aanvullingen op dit onderwerp?

De resultaten van deze verkenning zijn weergegeven in de notitie “Preventief Gezondheidsbeleid voor ouderen, de oudere zelf aan het roer!”, die in het najaar van 2017 aan alle gemeenten is toegestuurd. 

In een themabijeenkomst rond preventief ouderen(gezondheids)beleid in december j.l. zijn bestuurders en ambtenaren samen met ouderen in gesprek geweest rond de vraag wat ouderen nodig hebben om langer en gezond zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.

De aanwezigen ervoeren zeker meerwaarde in het met elkaar praten en samen nadenken over het toekomstbestendig maken van het gemeentelijk ouderenbeleid. 

De GGD heeft daarna de opdracht gekregen om in elke gemeente de lokale ondersteuningsvraag op te halen: bijvoorbeeld de gemeente ondersteunen om meer met ouderen in gesprek te gaan en daaruit beleidsinformatie te creëren. Of: de interventies rond een bepaald lokaal actueel thema op het gebied van preventief ouderen(gezondheids)beleid in kaart brengen en verbinden, in nauwe samenwerking met gemeenten zelf, de oudere inwoners en lokale samenwerkingspartners. 

Wanneer gemeenten daar behoefte aan hebben kan de GGD een verdiepend onderzoek doen op basis van deze inventarisatie, bijv een evaluatieonderzoek naar de werkbaarheid van een interventie in het kader van langer zelfstandig thuis wonen. 

Voor genoemde activiteiten is subsidie aangevraagd bij de provincie Overijssel en deze aanvraag is voor de zomer gehonoreerd. 

Intussen zijn in alle gemeenten verkennende gesprekken gevoerd en de GGD heeft van sommige gemeenten de opdracht gekregen om daadwerkelijk lokaal aan de gang te gaan.

In andere gemeenten zijn de gesprekken over de concrete opdracht momenteel nog gaande. 

Het project loopt tot volgende zomer en zal in het najaar van 2019 worden afgerond.


nieuwslijst